Net Links

            

網路資源

                        

南極主題

以下網站除有特別註明為中文者外,均為外文 ( 主要是英文 ) :

    其          他

以下網站除有特別註明為外文 ( 主要是英文 ) 者外,均為中文:

我國惟一的海事博物館 ( Maritime Museum  )

(  影像來源:淡江大學海事博物館 )


 

沈建德博士的網站

這裡有許多不為人知有關台灣人血統與台灣在國際法之定位的事務探討

 

 

台灣國花 ---- 台灣百合 ( Lilium Formosanum )